موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

طرح احکام

مقدمه :
اسلام اسم دين الهي است كه خداوند براي هدايت انسان¬ها فرستاده است؛ يعني آيين زندگي كه انسان را به كمال مي‌رساند. اسلام هم كاتالوگ انسان است،
حال چون انسان ابعاد مختلف دارد، دين هم ابعاد مختلفي دارد. یعنی همان طور كه انسان يك جسم دارد و يك نفس و يك عقل، دين اسلام هم احكامي دارد كه مربوط به رفتار اوست که بايد عمل كند مانند نماز، روزه، حج و خمس و يك‌سري اخلاقيات دارد كه مربوط به روان و نفس اوست که بايد به آن¬ها متخلق باشد. هم¬چنين عقايد و معارفي دارد كه مربوط به عقل اوست که بايد به آن¬ها معتقد باشد. البته اين سه بُعد آميخته با يكديگراند. اين طور نيست كه يك حكمي هيچ جهت اخلاقي و عقيدتي نداشته باشد .
و هم¬چنان كه در انسان، جسم و روان وعقل در ارتباط باهم‌اند، معارف اسلامي هم با هم مرتبط‌اند. البته عقايد (توحيد، نبوّت و معاد) پايه و اساس است و اخلاقيات و احکام بر مبناي آن بنا می¬شود. اسلام پس از استوار ساختن پايه‌ي توحيد و اخلاق، يك سلسله قوانين عملي را كه با اخلاق ارتباط دارد و در حقيقت حافظ سعادت حقيقي و زاينده و پرورش دهنده‌ي اخلاق پسنديده بالاتر از آن عامل رشد و ترقي اعتقادات حقه مي‌باشد، تأسيس و بيان داشته¬است.

احكام جامعيتي دارد که همه¬ی ابعاد وجودي انسان را در ساحت‌هاي مختلف زندگي فردي، اجتماعي، حقوقي، خانوادگي، اقتصادي، سياسي و… شامل مي‌شود، علاوه بر آن تك‌تك احكام چون با روح اخلاقي و اعتقادي آميخته است، از اين جهت هم جامعيت دارد مثلاً نماز علاوه بر اجزا و شرايطي كه در ظاهر و پيكره¬ی آن هست، شامل اخلاقيات وعقايدي است و خداوند اين معجون مركب و جامع را براي رشد و كمال بندگان عرضه كرده است.
خلاصه در شناخت اسلام و عمل به آن و تبليغ آن بايد اين جامعيت را داشته باشيم. يعني هم عقايد اسلام را بشناسيم و معتقد شويم، هم اخلاقيات اسلام را بشناسيم و متخلق شویم و هم احکام اسلام را بشناسیم و متعبد و عامل شويم. مجموعه¬ی اين سه بعد در كنار هم و به ترتيب اهميتشان همان ديني است كه خداوند براي هدايت انسان‌ها به وسيله¬ی پيامبران ارسال كرده كه با عمل به آن به كمال حقيقي خود خواهند رسيد.
پس بر ما لازم است که متناسب با مخاطب احکام را به او بیاموزیم
هدف : بیان احکام الهی بر اساس مخاطب که در چه مرحله ایمانی قرار گرفته است
برنامه ها :
واحد پژوهش :کتابها و جزوات زیر راپیشنهاد می کنند .
1-جزوه احکام
2- کتاب های آموزشی احکام