موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

طرح اخلاق

مقدمه:
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که فضائل و رذائل اخلاقی در زندگی انسان بویژه در سعادت و شقاوت و سرنوشت او دخالت مستقیم و حیاتی داشته و دارد . چه بسیار انسانهایی که در طول تاریخ حیات بشری ، به خاطر برخوردار بودن از فضایل اخلاقی و حسن سیر و سلوک ، به کمالات فراوان و به سعادت بزرگ نایل آمدند و بر عکس ، کسانی که به مفاسد و رذائل اخلاقی دچار شدند ، خود را به هلاکت رسانده و به فرجام سیاهی گرفتار آمدند .
اگر چه بشر در عصر حاضر ، در زمینه های صنعتی ،اقتصادی ، نظامی به پیشرفت های حیرت آوری دست یافته و در غالب مسایل فردی و اجتماعی ، به آسایش و رفاه نصبی رسیده است ، اما این همه پیشرفت ها و تمدن ها هرگز نتوانسته سعادت روحی و معنوی جوامع بشری را تامین و تضمین نموده و اورا به سعادت ابدی برساند .
امروزه بر خردمندان عالم پوشیده نیست که این همه فجایع و جنایات ،وحشیگریهاو قتل وغارتها، بی عدالتیها و حق کشی ها و صدها مصیبت هایی که گریبانگیر جوامع بشری شده و می شود ، تمام اینها به خاطر فاصله گرفتن انسانها از مسائل معنوی و فضایل اخلاقی و انسانی و پیروی از هواهای نفسانی و امیال حیوانی است .

اهداف :
1- آموزش و بیان مسائل اخلاقی که یکی از اهدف اصلی پیامبر اکرم (ص) بوده است .
2- تربیت نیرو های متخلق
برنامه ها :
واحد پژوهش :کتابها و جزوات زیر راپیشنهاد می کنند .
1- استفاده از کتاب اخلاق حوزه همراه جزوات تهیه شده (بنام آداب زندگی )
2- بررسی مشکلات اخلاقی و روانی (آیت الله موسوی لاری)
3- تکامل در پرتو اخلاق (نامه های اخلاقی استاد کرباسچیان )