راه های انگیزه و نشاط

 

کتاب راه های انگیزه و نشاط

1.ایمان به خدا

ایمان در دل همچون شعله پر فروغی است که پشتوانه محکمی برای اراده محسوب می شود .

انبیا بدون پاداش مادّه ، سخت ترین کارها را که هدایت و تربیت بشر است ،با دست خالی شروع کردند و تا مرز شهادت پیش رفتند.

انگیزه ای که انسان در سایه ی ایمان به خدا پیدا می کند ، قوی ترین انگیزه ها است .انسان مؤمنی که برای خداکار می کند ، با یاد خدا دلی آرام دارد.وسوسه ها و جاذبه های مثبت و منفی در او بی اثر است .

او با خدا معامله می کند و از مردم توقّع اجر و شکری ندارد . اگر مردم به او بی مهری کردند ، انتقام ، از کارش نمی کاهد ،قهر نم کنند ، استعفا نمی دهد ، کارش را با بهشت معامله می کند و هرگز احساس ضرر و خسارت نمی کند .

در سوره شعراء سرگذشت شش نفر از پیامبران الهی بیان شده است که به قومشان اعلام کردند ما از شما مزد و پاداشی نمی خواهیم ، مزد ما با خداوند است .

توجّه به هر یک از صفات خداوند ، به نوعی انگیزه انسان را تقویت می کند .

ایمان به رحمت خدا ، به انسان روح امید و نشاط ، و انگیزه مهرورزی به دیگران را می دهد .

 

17

 

ایمان به قدرت خدا ، به فرد جرأت وجسارت و شجاعت می دهد و احساس می کند که تنها نیست و انگیزه حضور فعّال و مواجه شدن با دشمن در و تقویت می شود .قرآن می فرماید : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلوان ان کنتم مؤمنین »1 سست نشوید و اندوهگین مشوید ، چرا که شما برتر هستید اگر ایمان داشته باشید .

ایمان ، عامل بازدارنده از پلیدی ها و تشویق به نیکی ها

مؤمن به خدا می داند ، هر عملی انجام می دهد، حساب وکتاب دارد و فرشتگان الهی آن را ثبت می کنند ، چند برابر پاداش می گیرد و رضایت الهی را جلب می کند ، لذا :

1.همین که غضب کرد با خود می گوید : در کظم غیظ و فرو بردن خشم ، رضای خدا و در خشم و اعمال غیظ ، رضای خودم است ، پس به خاطر رضای خدا از غیض و غضب صرف نظر کرده و خشم خود را فرو می خورم .

2.همین که محرومی را دید ، به خود می گوید : او بنده خدا است و مال نعمت خدا ، و من امانت دار و خلیفه خدا هستم ، پس انفاق می کند .

3.همین که فسادی را در جامعه دید ،قهر خدا او را نگران می کند ، به پا خاسته و با زبان و دل و تمام قوا جلو فساد را می گیرد .

3.همین که تهدید و تطمیع پیش آمد ،با خود می گوید : رضای خدا از دنیا بهتر و قهر خدا از تهدیدات دیگر سخت تر است ، پس تسلیم تهدید و تطمیع نمی شود .

5.همین که صحنه های گناه و بی عفّتی را دید ، خدا را حاضر و ناظر دیده و حیا می کند .

 

18