موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

هزار و یک نکته قرآنی

 

ادله اثبات خداوند

1-اصول سه گانه ی اعتقادی

اصول سه گانه اعتقادی گاهی در یک سوره مطرح است ، چنان که در سوره ی مبارکه (یس) آمده است؛ «نبوت» در ابتدای سوره بیان شده است ؛ (انّک لمن المرسلین)،مبدأ و مبدأ ومعادله نیز پایان آن ؛ (فسبحان الّذی بیده ملکوت کل شیء والیع ترجعون ) 1 ،گاهی نیز این سه اصل اعتقادی در یک آیه مطرح شده است ؛ (ءامن الرّسول بما أنزل الیه من ربّه و المؤمنون کلّ ءامن بالله و ملئکته وکتبه ورسله لا نفرّق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربّنا والیک المصیر ) 2 ، که جمله ی ( کلّ ءامن بالله ) ناظر به توحیدی وجمله ی ( لانفرّق بین أحد من رسله ) بیان کننده ی نبوت وجمله ی (والیک المصیر ) اشاره به معاد دارد .

—————————————————————–

2- عدم شک در مبدأ و معاد

قرآن کریم شک و ریب را از سه امر نفی کرده است :خداوند، قیامت، قرآن کریم . آنگاه، برای کسانی که احیاناً شک وتریدی دارند، بدین شرح استدلال می کند :

یس/83 ؛ تفسیر کبیر /ج26 /ص113 با اضافات .

بقره /285.

 

9

 

در وجود ذات خداوند متعال هیچ شکی نیست ؛ (أفی الله شک ).زیرا او پدید آورنده ی نظام هستی است ؛ (فاطر السّموات والأرض )1 .

در معاد و روز قیامت نیز جای هیچ شکی نیست ؛ (ربّنا انّک جامع النّاس لیوم لا ریب فیه ) 2. زیرا خداوند انسان را از خاک آفرید ؛ (یا ایّها النّاس ان کنتم فی ریب من البعث فانّا خلقناکم من تراب ) 3.

در قرآن کریم هیچ شکی نیست که از ناحیه خداست ؛ (لاریب فیه هدی للمتّقین ).4 زیرا تحدی می کند و می گود : اگر شک دارید، سوره ای همانند قرآن بیاورید؛(ان کنتم فی ریب مما نزّلنا علی عبدنا فأتوا بسورة نم مثله ).5

 

3-فطرت خدا آشنا

قرآن کریم انسان را دارای فطرتی خدا خواه وخداشناس معرفی می کند ؛ (فطرة الله الّتی فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق الله )6 تا فطرت او بیدار است، وی خداگرا و خداجوست، وهمه هستی ودارایی هایش را ازاو می داند ؛ لیکن گاهی بر اثر غفلت از حقیت خویشتن، به اسباب مادی دل می بندد ودر نتیجه، از پروردگارش غافل می گردد و در این صورت، اگر به سختی و مصیبتی گرفتار شود ناامید ومضطرب خواهد شد ؛ (و اذا أنعمنا علی الانسان أعرضو ناء بجانبه واذا مسّه الشّرّکان یؤساً ). 7

—————————————————————————————-

1-ابراهیم/10.       2-آل عمران /9.

3-حج/5.             4-بقرة/2.

5-بقرة /23.         6-روم/30.

7-اسراء/83.

 

10