موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

عقاید استدلالی – علی ربانی گلپایگانی

چیستی و ضرورت دین

الف) تعریف و کاربرد های دین

واژه دین در لغت، کاربرد های مختلفی دارد ؛ برخی از کاربرد های آن که درفرهنگ لغت عربی ذکر شده است عبارتند از : جزا و مکافات، حساب و بررسی، اطاعت و انقیاد، ملت و آیین، روش وعادت، چیرگی و برتری، تدبیر امور و آنچه وسیله پرستش خداوند است .1

به گفته بعضی از پژوهشگران، واژه ی ین در ادبیات عرب قبل از اسلام در معنی اطاعت ، طریفه و آیین ، مکافات و جزا به کار رفته است.2 واژه دین در قرآن کریم در معانی زیر به کار رفته است :

1.مکافات و جزا :

« مالک یوم الدّین »

«أرأیت الّذی یکذّب بالدّین »

2. تسلیم و انقیاد :

« انّ الدّین عند الله الاسلام »

« افغیرالدین الله یبغون و له أسلم من فی السّماوات و الارض »

__________________________________________________

1.اقرب الموارد، ج1 ص 362 ؛ المفردات فی غریب القرآن، کلمه دین؛ مجمع البحرین، ج 6، ص 251 ؛ مجمع البیان، ج 1 ، ص 24

2.خداوند و انسان در قرآن ف ص283 – 296

3.حمد / 4                     4. ماعون /1

5.آل عمران /19            6.آل عمران /ی83