موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

 تدبیر زندگی جلد (1)

اصول تربیت اسلامی

اصول تربیت اسلامی وراه¬کارهای عملی برای تحقق تربیت دینی:

هریک از نظام های تربیتی اهداف خاصی را مدنظر دارند و همه -یفعالیت های خود را برای تحقق آن ها صرف می کنند. در تربیت اسلامی، هدف اساسی و نهایی تربیت، الهی شدن آدمی است. برای رسیدن به این هدف، استعدادهای عالی انسان که در خلقت او قرار داده شده است باید رشد کنند و فعلیت بیابند.
لذا شهید مطهری(ره) با الهام از مکتب تربیتی اسلام معتقد است: «تربیت، پرورش استعدادهای درونی و به فعلیت درآوردن آن ها است».
ایشان معتقد هستند که تعلیم و تربیت در زندگی بشر مهم ترین و اساسی ترین جنبه ی زندگی است بهنحوی که هر گونه انحراف در آن باعث انحراف در همه ی امور زندگی می شود.
از همین رو برای نیل به یک تعلیم و تربیت کامل، قواعد مناسب را برای رشد انسان ها تعیین کرده است.


فعالیت های تربیتی از جمله فعالیت های اساسی است که، در حیات فردی و جمعی انسان، تأثیرش انکارناپذیر است.
این فعالیت ها برای تحقق اهداف مورد نظر، تابع اصل یا اصولی است؛ لذا مشخص کردن اصول تربیت از جمله اقدامات اساسی است که، باید قبل از هر کاری انجام پذیرد.
باید به این نکته توجه ویژه کرد که اصول تربیتی به عنوان «ریشه و بنیان هایی تعریف شده، که در جریان تربیت، اجرای بسیار دقیق آنها ضروری بوده و مثل دستورالعملی کلی، تمام جریان تربیت را تحت سیطره و نفوذ خویش دارد». به گونه ای که در صورت تخطی از آنها، رسیدن جریان تربیت به هدف نهایی خودش، دست خوش مخاطره می شود. از آنجا که اصول تربیتی یکی از مقوله های بحث انگیز تربیت است، جهت نیل به هدف [که تحقق تربیت اسلامی خانواده است] ارائه تعریفی دقیق از اصل تربیتی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ به گونه ای که بتوان با بهره گیری از آن تعریف، اصول ارائه شده یاز سوی صاحب نظران را مورد نقد و بررسی قرار داد. به همین منظور ابتداء به بیان معنای لغوی اصل و سپس در ضمن بیان معنای اصل تربیتی به تبیین معنای اصطلاحی آن خواهیم پرداخت. که این اتفاق پس از بررسی تعاریف مختلف صاحب نظران این عرصه، از تربیت شکل خواهد گرفت.
گاه مقصود از اصل «بیخ، بُن و ریشه» است. و برای بحث درباره ی هر امری باید به ریشه و اساس واقعی آن توجه کرد. بر اساس این معنا اصل در مقابل فرع است0[1]
گاه اصل به معنای عین و وجودی است که در عالم خارج قابل رؤیت است. و از این لحاظ می توان از واژه ی اصیل در مقابل اعتباری سخن گفت.[2]
و گاه نیز اصل به معنای حقیقت است در برابر باطل، و در این استعمال اصیل در مقابل بدلی یا ناخالص به کار میرود.

 

 

برای دانلود این کتاب تدبیر زندگی جلد 1 بر روی دانلود  کلیک کنید .

 

 

برای داشتن فایل به صورت رایگان از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.