موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

 آشنایی با قرآن جلد 1  شهید مطهری

قسمتی از کتاب :

شناخت قرآن

شناخت قرآن برای هر فرد به عنوان یک فرد و برای هر فرد مؤمن به عنوان یک فرد مؤمن ،امری ضروری و واجب است. اما برای یک عالم انسان شناس وجامعه شناس ، شناخت قرآن از آن جهت ضروری است که این کتاب در تکوین سر نوشت جوامع اسلامی و بلکه در تکوین سرنوشت بشر مؤثر بوده است.نگاهی به تاریخ این نکته را روشن میکند که عملاً هیچ کتابی به اندازه قرآن بر جوامع بشری و بر زندگی آنها تاثیر نگذاشته است و به همین جهت است که قرآن خود به خود وارد حوزه بحث جامعه شناسی می شود و جزو موضاعات مورد بررسی این علم قرار می گیرد .معنای این سخن این است که بررسی و تحقیق پیرامون تاریخ جهان در این چهارده قرن عموماً و شناختن جوامع اسلامی خصوصاً، بدون شناخت قرآن میسر نیست .