موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

اهداف : آشنایی با ترجمه تحت لفظی کل قرآن و معارف قرآنی

منابع : 1 ـ کتاب ترجمه و آموزش مفاهیم قرآن استاد محدث و همکاران  جلد 1

2 ـ‌ کتاب ترجمه و آموزش مفاهیم قرآن استاد محدث و همکاران  جلد 2

3 ـ کتاب ترجمه و آموزش مفاهیم قرآن استاد محدث و همکاران  جلد 3