موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

طرح قرآنی سطح 3

اهداف : 1 ـ آشنایی با علوم قرآنی ، تجوبد و روش های تدریس قرآن و تفسیر مختصر

منابع : 1 ـ علوم قرآنی استاد معرفت

2 ـ کلیات روش تدریس

3 ـ تجوید

4 ـ‌تفسیر مختصر