موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

آموزش آیت الله مصباح یزدی

دين واژه اى است عربى كه در لغت به معناى اطاعت و جزاء و… آمده، و اصطلاحاً به معناى اعتقاد به آفريننده اى براى جهان و انسان، و دستورات علمى متناسب با اين عقايد مى باشد. از اينروى، كسانى كه مطلقاً معتقد به آفريننده اى نيستند و ناميده مى شوند . « بى دين » پيدايش پديده هاى جهان را تصادفى، و يا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادى و طبيعى مى دانند اما كسانى كه معتقد به آفريننده اى براى جهان هستند هر چند عقايد و مراسم دينى ايشان، توأم با انحرافات و خرافات شمرده مى شوند. و بر اين اساس، اديان موجود در ميان انسانها به حق و باطل، تقسيم مى شوند، و دين حق « با دين » باشد عبارتست از: آيينى كه داراى عقايد درست و مطابق با واقع بوده، رفتارهايى را مورد توصيه و تأكيد قرار دهد كه از ضمانت كافى براى صحت و اعتبار، برخوردار باشند.