اخلاق

طرح اخلاق

طرح اخلاق مقدمه: این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که فضائل و رذائل اخلاقی در زندگی انسان بویژه در سعادت و شقاوت و سرنوشت او دخالت مستقیم و حیاتی داشته و دارد . چه بسیار انسانهایی که در طول تاریخ حیات بشری ، به خاطر برخوردار بودن از فضایل اخلاقی و حسن سیر و سل ...