موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

سازمان فروغ اندیشه نور

معرفی

سازمان علمی فرهنگی فروغ اندیشه نور در تابستان 1392 مجدداً کار خود را از سر گرفت . این سازمان از انجمن های گوناگون که در زمینه های مختلف فعالیت می کنند تشکیل شده است. انجمن ها از جوانان مفید ، کار آمد و علاقمند استفاده می کنند . اولین اولویت انجمن ها مقوله ای به نام آموزش است . این آموزش ها به منظور توانمند سازی اعضا برای برطرف کردن نیاز شغلی آن ها انجام می گیرد و اکثر این آموزش ها در قالب آموزش های عملی است تا اعضا در عمل این فنون را فرا گیرند . در این انجمن ها پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است و اعضای انجمن ها باید در زمینه های مختلف به پژوهش بپردازند و عضوی اگر بتواند پژوهشی جدید ارائه نماید می تواند رتبه های بالاتری در سازمان را به تصاحب خود در آورد . اما هدف اصلی انجمن ها، که همان اشتغال و استفاده کردن از آموزش و پژوهش ها برای کسب درآمد است و امید و چشم انداز ما در سازمان این است که در آینده نه چندان دور اعضا بتوانند از درآمدی مکفی برخوردار گردند و بدون داشتن دغدغه های شغلی وارد مراحل مختلف زندگی شوند .