6974616

آموزش عقائد آیت الله مصباح

آموزش آیت الله مصباح یزدی دين واژه اى است عربى كه در لغت به معناى اطاعت و جزاء و... آمده، و اصطلاحاً به معناى اعتقاد به آفريننده اى براى جهان و انسان، و دستورات علمى متناسب با اين عقايد مى باشد. از اينروى، كسانى كه مطلقاً معتقد به آفريننده اى نيستند و نا ...

آموزش عقائد

آموزش عقاید – آیت الله مصباح یزدی

 سطح 3 آموزش عقاید -  آیت الله مصباح یزدی مقدمه عقايد و انديشه هاى بنيادى، پايه و اساس هر نظام ارزشى و هر ايدئولوژى منسجم را تشكيل مى‌دهد و آگاهانه يا نيمه آگاهانه در شكل گيرى رفتار انسانها اثر مى‌گذارد. از اينروى، براى برقرارى و تحكيم نظام ارزشى و ...