6974616

آموزش عقائد آیت الله مصباح

آموزش آیت الله مصباح یزدی دين واژه اى است عربى كه در لغت به معناى اطاعت و جزاء و... آمده، و اصطلاحاً به معناى اعتقاد به آفريننده اى براى جهان و انسان، و دستورات علمى متناسب با اين عقايد مى باشد. از اينروى، كسانى كه مطلقاً معتقد به آفريننده اى نيستند و نا ...