آموزش عقائد

آموزش عقاید – آیت الله مصباح یزدی

 سطح 3 آموزش عقاید -  آیت الله مصباح یزدی مقدمه عقايد و انديشه هاى بنيادى، پايه و اساس هر نظام ارزشى و هر ايدئولوژى منسجم را تشكيل مى‌دهد و آگاهانه يا نيمه آگاهانه در شكل گيرى رفتار انسانها اثر مى‌گذارد. از اينروى، براى برقرارى و تحكيم نظام ارزشى و ...