6 001

مهارت های تدریس و روانشناسی آموزش قرآن کریم

مهارت های تدریس و روانشناسی آموزش قرآن کریم مقدمه مولف حمد و سپامس بى حدّ، حصر خداوند منْانى را سزاست كه قرآن مجيد، اين ثقل اكبر را براى هدايت و رستگارى بشر نازل فرمود و درود و صلوات بيكران بر ثقل كبير هستى پيامبر اعظم اسلام حضرت محمّد مصطفى(ص) و اهل بي ...