ازدواج موقت

5 ـ ازدواج موقت

5 ـ ازدواج موقت محتوا ازدواج موقت ازدواج در اسلام به دو شكل صورت مي گيرد: 1 ـ ازدواج دائم: كه از آن به عنوان بهترين چيزي كه اسلام آن را بنا نهاده نام برده مي شود واين اولين راه حل شرعي براي ازدواج است. 2 ـ ازدواج موقت: در واقع ازدواج موقت براي افرادي اس ...