موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

ازدواج موقت

آموزش

5 ـ ازدواج موقت

5 ـ ازدواج موقت محتوا ازدواج موقت ازدواج در اسلام به دو شكل صورت مي گيرد: 1 ـ ازدواج دائم: كه از آن به عنوان

ادامه مطلب »