5 001

سیری در نهج البلاغه استاد شهید مرتضی مطهری

سیری در نهج البلاغه استاد شهید مرتضی مطهری مقـدّمه   بسم الله الرحمن الرحيم نردبان آسمان است اين كلام هر كه از آن بر رود آيد به بام نی به بام چرخ كان اخضر بود بل به بامی كز فلك برتر بود   آشنائی من با نهج البلاغه شايد برايتان پيش آمده باشد - و اگر ...