اسلام در مسیر تاریخ 4

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 4

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 4 بخش اول: حکومت امام حسن(ع) فصل اول:رويدادهاي حكومتي درزندگي امام حسن (ع) معرفي امام حسن برای درک و فهم اسرار صلح امام حسن با معاویه و حکمت آن ، ابتدا باید شرایط زمانی و مکانی و اوضاع اجتماعی پیش از صلح را بررسی نماییم ...