اسلام در مسیر تاریخ 6

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 6

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 6   بخش اول :مکتب خلفاء و انتخابی بودن مقام امامت و خلافت درآغاز بحث ، شایسته است نخست اساس تفکرات مکتب خلفا ومکتب اهل بیت رادرامر امامت بررسی کنیم. اساس تفکرات دو مکتب در امر امامت پس از وفات پیامبر (ص) تا به ام ...