اسلام در مسیر تاریخ 7

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 8

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد8   فصل اول: عهد و میثاق پروردگار با بنی آدم 1-1-فطرت انسان و شناخت خدا خدای سبحان بنا بر آن چه در قرآن کریم آمده، از ذریّه و نسل آدم پیمان گرفته است، چنان که در سورۀ اعراف فرموده: آن گاه که پروردگارت از فرزندان آد ...