اسلام در مسیر تاریخ 9

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 9

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 9 فصل اول:دين اسلام 1-1-دین لفظ "دین" در شریعت اسلامی به دو معنی آمده است: 1.جزاء، زیرا، یوم الدین که در قرآن کریم آمده، روز جزا است  در سورۀ فاتحه، یعنی: مالک روز جزا. 2.شریعتِ در بر دارندِه معنا اطاعت و تسلیم، بیشتر ...