شفاعت

9 ـ شفاعت

شفاعت معنای شفاعت ماده ((شَفَعَ)) در سي جاي قرآن كريم آمده است، با دقّت در اين موارد ، مي توانيم با روشن بيني بهتري ، مفهوم شفاعت را در قرآن كريم بررسي نمائيم. معناي آن در محاورات عاميانه وعرفي ، اين است كه: شخصي نزد كسي ديگر برود ; براي آنكه او در مورد ...