موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

اندشه ملل

آموزش

9 ـ شفاعت

شفاعت معنای شفاعت ماده ((شَفَعَ)) در سي جاي قرآن كريم آمده است، با دقّت در اين موارد ، مي توانيم با روشن بيني بهتري ، مفهوم

ادامه مطلب »