Capture1

آشنایی با قرآن جلد 1 شهید مطهری

 آشنایی با قرآن جلد 1  شهید مطهری قسمتی از کتاب : شناخت قرآن شناخت قرآن برای هر فرد به عنوان یک فرد و برای هر فرد مؤمن به عنوان یک فرد مؤمن ،امری ضروری و واجب است. اما برای یک عالم انسان شناس وجامعه شناس ، شناخت قرآن از آن جهت ضروری است که این کتاب در ت ...