css

درس های اسفار جلد 1 شهید مطهری

 درس های اسفار جلد 1 شهید مطهری       مقدمه‏ باسمه تعالی. «مدتی این مثنوی تأخیر شد». شاید برای خوانندگان عزیز و پیگیر آثار استاد شهید آیت اللَّه مطهری این سؤال مطرح باشد که علی رغم انتشار متجاوز از بیست جلد از «مجموعه آثار» ایشان، چگو ...