موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

در محضر خورشید

آموزش

در محضر خورشید

 درمحضر خورشید مقدمه بدون شک آدمیان، توانایی های محدودی در بیان احساس و فکر خود دارند و هرکس به قدر وسع و فکر و قابلیت

ادامه مطلب »