4 001

در محضر خورشید

 درمحضر خورشید مقدمه بدون شک آدمیان، توانایی های محدودی در بیان احساس و فکر خود دارند و هرکس به قدر وسع و فکر و قابلیت های هنری خود، توان آفرینش های بیانی را دارد.امّا به حتم نقطه اوج کلام بشری،در خطابه ها و اشارات و کلمات قصار حضرت مولی الموحدین امیر مؤ ...