سجده بر تربت امام حسین

4 ـ سجده بر تربت امام حسین – علیه السلام –

سجده بر تربت امام حسین - علیه السلام -   در شريعت اسلامي، نماز از اركان دين است و اسلام آن را، به صورت مطلوب و مركب از اركان، اجزا و شرايط تشريع كرده است. شرط صحيح بودن آن در نزد خداوند، به اين است كه با همه اجزاء تشكيل دهنده اش، به جا آورده شود. ...