طرح قرآنی سطح 3

طرح قرآنی سطح 3

طرح قرآنی سطح 3 اهداف : 1 ـ آشنایی با علوم قرآنی ، تجوبد و روش های تدریس قرآن و تفسیر مختصر منابع : 1 ـ علوم قرآنی استاد معرفت 2 ـ کلیات روش تدریس 3 ـ تجوید 4 ـ‌تفسیر مختصر