عقاید استدلالی

عقاید استدلالی – علی ربانی گلپایگانی

 عقاید استدلالی - علی ربانی گلپایگانی عقاید استدلالی (1) درس اول چرا باید خدا را بشناسیم ؟ نخستین پرسشی که در زمینه بحث های اعتقادی مطرح می شود این است که چرا باید خدا بشناسیم ؟ چه عاملی اندیشه بشر را به این بحث برمی انگیزد ؟ چه فایده ای بر آن مترتب می ...

ج عقائد استدلالی 2

عقاید استدلالی – علی ربانی گلپایگانی

عقاید استدلالی - علی ربانی گلپایگانی چیستی و ضرورت دین الف) تعریف و کاربرد های دین واژه دین در لغت، کاربرد های مختلفی دارد ؛ برخی از کاربرد های آن که درفرهنگ لغت عربی ذکر شده است عبارتند از : جزا و مکافات، حساب و بررسی، اطاعت و انقیاد، ملت و آیین، روش و ...