Quran-MotavalliyanK

کتاب قرآن و متولیان فرهنگی

کتاب قرآن و متولیان فرهنگی     فصل اول : اهمیت کار فرهنگی کار فرهنگی از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است و این مسئله بر کسی پوشیده نیست در این فصل اهمیت کار فرهنگی از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار گرفته ومطالب در بخش های زیر طبقه بندی شده است : ...