موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت : آگاهی امامان از غیب

آموزش

10 ـ آگاهی امامان از غیب

 آگاهی امامان از غیب  پیشگفتار انسان از (تركيب) ماده و روح آفريده شده است و هر يك از اين دو در ديگري تأثير مي گذارد. پژوهش هاي

ادامه مطلب »