47-_107231

10 ـ آگاهی امامان از غیب

 آگاهی امامان از غیب  پیشگفتار انسان از (تركيب) ماده و روح آفريده شده است و هر يك از اين دو در ديگري تأثير مي گذارد. پژوهش هاي پزشكي ثابت كرده است كه بسياري از بيماري ها به ويژه زخم معده و ديابت (بيماري قند) كه بيماريهاي روان تني ناميده مي شوند، منشأ روا ...