موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت :بسمله ( بسم الله الرحمن الرحیم ) و حکم فقهی آن