موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت : تقیه

آموزش

8 ـ تقیه

تقیه پیشگفتار ((تقيه)) يكي از مسائلي است كه قرآن كريم آن را مطرح و به جواز آن تصريح نموده است، چنان كه در سوره ي

ادامه مطلب »