4534636

19 ـ حیَّ علی خیرالعمل در اذان

حیَّ علی خیرالعمل در اذان پیشگفتار مسلمانان در اثبات يا اسقاط فقره ي ((حيَّ علي خيرالعمل)) در اذان با هم اختلاف دارند. عده اي گفته اند كه آوردن ((حيَّ علي خيرالعمل)) در اذان صحيح نيست. برخي از اين ها كه جمهور اهل سنت مي باشند، قائل به كراهت اين فقره شد ...