رجعت

7 ـ رجعت

رجعت 1- رجعت                 مراد از ((رجعت)) در اعتقاد اماميه، اين است كه خداوند گروهي از مردگان را ـ به همان صورتي كه در دنيا بودند ـ دوباره به دنيا برميگرداند و اينها بر دو گروه اند: برخي از آنان در زندگي دنيوي، ايمانشان خالص بوده و برخي ديگر كافر ...