موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت : رجعت

آموزش

7 ـ رجعت

رجعت 1- رجعت                 مراد از ((رجعت)) در اعتقاد اماميه، اين است كه خداوند گروهي از مردگان را ـ به همان صورتي كه در دنيا بودند

ادامه مطلب »