غلو از نگاه اهل بیت

12 ـ غلو از نگاه اهل بیت – علیهم السلام –

غلو از نگاه اهل بیت - علیهم السلام - مفهوم غُلُوّ "غلو" از مفاهيمي است كه با صرف تعريف، معناي آن روشن نمي شود، مانند استقامت، وسط، اعتدال،و... نهايت چيزي كه اين الفاظ بر آن دلالت دارند، اين است كه در خارج كارهايي وجود دارد كه با اين ويژگي ها معرفي مي شو ...