326356

14 ـ مسح پاها در وضو

مسح پاها در وضوء پیشگفتار اگر عالمان ودانشمندان مذاهب, در اين گونه مسائل اختلاف كنند وهر يك نظري ارائه دهند ـ چنانچه اين مسائل مشكل وپيچيده باشند ـ جاي شگفتي وسؤال نخواهد بود. اما برخي از مسائل اختلافي هست كه توقع خلاف در آنها نمي رود وبنابر قاعده نمي با ...