نظریه عدالت صحابه

2 ـ نظریه ی عدالت صحابه

نظریه ی عدالت صحابه پیشگفتار مراد از نظريه ي ((عدالت صحابه)) اين است كه هر كس، همنشين پيامبر صلي الله عليه و آله شد ـ اگرچه براي مدت كوتاهي هم باشد ـ عادل است و انتقاد از او يا پست شمردن كردارهاي او و يا تخطئه ي وي جايز نيست؛ بلكه پيروي از گفتار وكردار ا ...