موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت :چگونگی تعیین امام

آموزش

16 ـ چگونگی تعیین امام

چگونگی تعیین امام  – پیشگفتار خداوند انسان را با ماهيت و توانمندي آفريده است كه او را شايسته جانشيني خود در زمين كرده است در

ادامه مطلب »