موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت : گفتن ِ ” الصلوة ُ خیرٌ من النوم ” در اذان نماز صبح