موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پیش گفتار پاسخ به شبهات وهابیت

1ـ پیش گفتار

  پیش گفتار همه ي مسلمانان اتفاق نظر دارند كه قرآن موجود، همان كتاب آسماني است كه هيچ باطلي در آن راه نيافته است. قرآن نوري است

ادامه مطلب »