eslam1

کتاب اسلام و نیاز های زمان جلد 1 شهید مطهری

کتاب اسلام و نیاز های زمان جلد1  استاد شهید مرتضی مطهری     مقدمه: اسلام و مقتضیات زمان‏ برای روشنفکران مسلمان در عصر ما که از نظر کیفیت زبده‏ترین طبقات اجتماعی می‏باشند و از نظر کمیت خوشبختانه قشر قابل توجهی به شمار می‏روند، مهمترین مسئله ا ...