f

نظری بر نظام اقتصادی اسلام شهید مطهری

 نظری بر نظام اقتصادی اسلام شهید مطهری         مقدمه: نظری به اقتصاد اسلامی‏ کسانی که فکر می‏کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و یک قلمرو خاص دارد و هر گوشه‏ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی‏ء بخصوص تعلق دارد، تعجب ...