موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

کتاب های شهید مطهری

کتاب

فطرت شهید مطهری

 فطرت شهید مطهری         بسم االه الرحمن الرحیم موضوع بحث «فطرت» است. بحث فطرت از یک طرف یک بحث فلسفی است …

ادامه مطلب »